Všeobecné obchodní podmínky - Vouchery

Všeobecné obchodní podmínky - Vouchery
obchodní společnosti
Letiště Praha, a. s.
se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
IČO: 282 44 532, DIČ:   CZ699003361
společnost zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003

kontaktní údaje:
adresa pro doručování:     Letiště Praha a. s., Terminál 3, K letišti 1073/25, Praha 6 - Ruzyně, 16100,
adresa elektronické pošty:     [email protected]
telefon:             +420 220 111 289.

I.    
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.    Tyto všeobecné  obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Letiště Praha, a.s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 282 44 532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen „prodávající“ nebo „Letiště Praha“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé při nákupu elektronických voucherů od prodávajícího  prostřednictvím komunikace na dálku, tj. prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího  na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Letiště Praha. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.darkyzletiste.cz  (dále jen „webová stránka“ nebo „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní internetového obchodu“). 

2.    Kupující – spotřebitel. Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami  občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

3.     Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje elektronické vouchery za účelem svého podnikání v souladu s § 420 občanského zákoníku. Za kupujícího – podnikatele je pro účely kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek považován také každý kupující, který není v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

4.    Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli s výjimkou ustanovení § 2160 občanského zákoníku, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o Smlouvách uzavíraných distančním způsobem a o smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory, zejména ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 občanského zákoníku. Kupující – podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2934 občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem. Pro vztah mezi kupujícím – podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na základě těchto obchodních podmínek nevznikají kupujícímu – podnikateli žádná práva a prodávajícímu odpovídající povinnosti nad rámec ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, kupující – podnikatel zejména není oprávněn uplatňovat práva, která obecně závazné právní předpisy přiznávají specificky osobám v postavení spotřebitele, pokud v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě není výslovně ujednáno jinak. 

5.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze  v českém jazyce. 

7.    Znění obchodních podmínek je prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
NĚKTERÉ DEFINICE

1.    Cena je finanční částka, kterou kupující hradí za cenu poukazu (voucheru), která je uvedena u voucheru na webovém rozhraní internetového obchodu;
2.    Voucher  (dále také jako  nebo „poukaz“) je poukázka na plnění vydávaná prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní;
3.    DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
4.    Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Cenu;
5.    Objednávka je závazný návrh  kupujícího na uzavření kupní  smlouvy o koupi Voucheru s prodávajícím;
6.    Uživatelský účet je účet zřízený na základě kupujícím sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží, resp. Voucherů a uzavřených kupních smluv;
7.    Zákon o ochraně spotřebitele  je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
8.    Poskytovatelem služeb (dále také jako „poskytovatel“) se rozumí osoba odlišná od prodávajícího, která vlastním jménem poskytuje služby blíže specifikované  na webovém rozhraní internetového obchodu, a u které lze uplatnit prodávajícím vydávané Vouchery, v některých případech může být poskytovatelem také prodávající, tedy společnost Letiště Praha.
9.    Plněním poskytovatelem služeb se rozumí poskytnutí služeb uvedených na prodávajícím vydaném Voucheru.
III.
UŽIVATELSKÝ ÚČET
1.    Kupující si může na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce  registrovat uživatelský účet a na základě takovéto registrace může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání poukazu v internetovém obchodě (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje  může kupující objednávat poukazy též bez registrace z webového rozhraní internetového obchodu.

2.    Při registraci uživatelského účtu  je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje o kupujícím a v případě změny je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání poukazu jsou prodávajícím považovány za správné.

3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, prodávající nenese za to žádnou odpovědnost.

4.    Uživatelský účet je osobní, kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.    Prodávající si vyhrazuje právo  zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


IV.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.    Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace Voucherů, resp. seznam Voucherů včetně popisu plnění poskytovatele služeb, na které se vztahují, umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je pouze informativního charakteru, nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ohledně takového poukazu a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se  tohoto poukazu. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat a kupujícímu objednané poukazy dodat, a to zejména v případě, že není poskytovatel služeb  schopen poskytnout služby uvedené na Voucheru  přiměřené lhůtě nebo lhůtě požadované kupujícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.    Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.    Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím internetového obchodu, přičemž náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.    K tomu, aby prodávající a kupující mohli uzavřít kupní smlouvu je pro objednání  Voucherů, nutné, aby kupující vyplnil  objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. V Objednávkovém formuláři musí být uvedeny zejména následující údaje:          
i.    informace o objednávaném poukazu, resp. Voucheru,  zejména  přesné označení objednávaného Voucheru, počet kusů a/nebo počet osob (objednávané Vouchery „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu, tj. po stisknutí tlačítka „do košíku“ se objednávané poukazy  přidají do nákupního košíku, jehož obsah je kupujícímu kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.),
ii.    kupujícího identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, by prodávající mohl doručit Voucher kupujícímu, zejména tedy jména, příjmení doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen jako „objednávka“).

5.    Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a změnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Před stiskem tlačítka kupující musí potvrdit, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací tlačítko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6.    Odesláním objednávky se objednávka stává pro kupujícího závazná. Prodávající upozorňuje kupujícího, že objednávku činí bez uvedení způsobu dopravy a platby, neboť Vouchery se doručují vždy na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávce a platba ceny Voucheru probíhá vždy přes platební bránu.

7.    Potvrzení o přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu , elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího (dále také jen „potvrzení objednávky“). Součástí potvrzení objednávky bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzení objednávky, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

8.    Mohou nastat i případy, kdy prodávající nebude moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy poukazy nejsou dostupné nebo případy, kdy kupující objedná  větší počet kusů poukazů, než kolik je ze strany prodávajícího umožněno. Informaci o maximálním počtu poukazů prodávající  však vždy v rámci internetového obchodu  předem poskytne a neměla by být pro kupujícího tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který prodávající nemůže objednávku potvrdit, bude prodávající kupujícího kontaktovat a zašle kupujícímu nabídku na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující  nabídku prodávajícího potvrdí.

9.    V případě, že v rámci internetového obchodu  nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, není prodávající  povinen poukaz za tuto cenu kupujícímu dodat, a to ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření kupní smlouvy. V takové situaci  si prodávající vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit,  prodávající bude  kupujícího  bezodkladně kontaktovat a zašle kupujícímu nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě (s uvedením správné ceny)  oproti objednávce. Nová kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující  nabídku prodávajícího  potvrdí. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

10.     V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení  ceny.

11.     V případě, že má kupující zřízen uživatelský účet, může provést objednávku jeho prostřednictvím. V takovém případě má kupující povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje kupujícího.

12.     V některých případech umožňuje prodávající na nákup poukazu využít slevu. Pro poskytnutí slevy je potřeba, aby kupující v rámci objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak kupující učiní, bude mu na poukaz poskytnuta sleva.  Případné slevy z ceny poukazu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

13.    Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky k těmto obchodním podmínkám, zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti informacím zveřejněným ve webovém rozhraní internetového obchodu, uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

14.    Kupující bere na vědomí, že prodávající vylučuje ve smyslu § 1726 občanského zákoníku uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech náležitostí stanovených občanským zákoníkem.


V.
CENA POUKAZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.    Cena je vždy uvedena v rámci internetového obchodu, v návrhu objednávky a v kupní smlouvě.  V případě rozporu mezi cenou uvedenou u poukazu v rámci internetového obchodu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná  s cenou v kupní smlouvě..

2.    Ceny uvedené v internetovém obchodě na webových stránkách internetového obchodu tj. www.darkyzletiste.cz jsou uváděny včetně DPH. Platba za vouchery je možná v českých korunách (Kč). 


3.    Platbu ceny prodávající požaduje po kupujícím po uzavření kupní smlouvy a před zasláním Voucheru kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.  Cenu může kupující uhradit prodávajícímu výlučně platební kartou online prostřednictvím platební brány PayU, která se kupujícímu zobrazí ihned pro vyplnění objednávky na webových stránkách/ internetovém obchodě (dále jen „platební brána“).

4.    Faktura  bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude kupujícímu zaslána na elektronickou adresu kupujícího. Faktura bude také v uživatelském účtu.

5.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení odst. 5. tohoto čl. V. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit  cenu   předem.

VI.
DORUČENÍ VOUCHERU,  UPLATNĚNÍ VOUCHERU 

1.    Po úhradě ceny prodávající zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího Voucher v elektronické podobě ve formátu pdf, který je opatřen unikátním kódem.

2.    Vlastnické právo k Voucheru přechází na kupujícího až poté, co kupující zaplatí cenu Voucheru a prodávající kupujícímu Voucher zašle na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Za doručení Voucheru kupujícímu se považuje doručení e-mailové zprávy obsahují Voucher ve formátu pdf.

3.    Voucher je možné doručit pouze na elektronickou adresu kupujícího.

4.    Pro čerpání plnění, na které se Voucher vztahuje, je nutné uplatnit Voucher, který byl prodávajícím zaslán kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Na Voucheru budou uvedeny zejména následující údaje: 

i.    popis služby, která je předmětem Voucheru,
ii.    doba platnosti Voucheru, 
iii.    unikátní číselný kód Voucheru, 
iv.    způsob jakým lze Voucher uplatnit (např. předložením poskytovateli služeb, vložením unikátního kódu při objednávce on-line apod.) 

5.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno poukaz  doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním poukazu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.    Nebezpečí škody na poukazu (tj. zejména odpovědnost za jeho ztrátu, odcizení či poškození) přechází na kupujícího v okamžiku doručení Voucheru na elektronickou adresu kupujícího. 

7.    V případě, že poukazy nebyly v internetovém obchodě uvedeny jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude prodávající kupujícího informovat v případě:


i.    Mimořádného výpadku, přičemž prodávající vždy sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné poukazy dodat;


8.    Voucher lze čerpat pouze jednou. Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu. Osoba, která předloží  nabytý Voucher, má stejná práva jako osoba, která Voucher zakoupila (dále také jen „Držitel Voucheru“).  Doba, po kterou lze Voucher uplatnit, je omezená. Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den jeho platnosti.

9.    V případě, že se Voucher vztahuje na službu, jejíž poskytnutí je dle právních předpisů či podmínkami poskytovatele služeb  podmíněno dosažením určitého věku (např. dosažením zletilosti, tj. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí, vlastností nebo charakteristikou (např. vlastnictví určitého dokladu), může Voucher uplatnit pouze osoba, která tyto podmínky splňuje. V opačném případě je poskytovatel služeb oprávněn Voucher odmítnout.

10.    Před čerpáním Voucheru, jehož předmětem je poskytnutí služby – týkající se letu v simulátoru Boeing 737 Classic a/nebo letu v simulátoru ATR 42/72 a/nebo letu v simulátoru Airbus A320, je nutné kontaktovat poskytovatele služeb (společnost Czech Aviation Traning Centre, s.r.o.),  uvedeného na Voucheru včetně kontaktních údajů, ohledně rezervace vybraného termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že poskytovatel služeb nebude moci službu Držiteli Voucheru z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout. 

V případě, že zvolený termín rezervace nebude Držiteli Voucheru vyhovovat, je možné jej nejpozději 24 hodin před zarezervovaným termínem změnit, a to kontaktováním Držitelem Voucheru poskytovatele služeb na elektronické adrese poskytovatele služeb uvedené na Voucheru. V opačném případě Voucher propadá.
Voucher lze využít (tj. uplatnit jej u poskytovatele služeb a službu s využitím Voucheru vyčerpat) pouze před uplynutím jeho platnosti uvedené na Voucheru. Pokud Držitel voucheru Voucher nevyužije v době jeho platnosti, jejím uplynutím zanikají práva a povinnosti s ním spojené, a to bez nároku na vrácení ceny Voucheru.

11.    Poskytovatel služeb může v určitých situacích odmítnout Voucher akceptovat a tedy plnění neposkytnout.  Jedná se o případy, kdy:
a)    Voucher byl předložen po uplynutí platnosti,
b)    Voucher byl již jednou vyčerpán,
c)    Voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy,
d)    Poskytnutí plnění, resp. služby uvedené na Voucheru osobě, která Voucher uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy či jinými podmínkami viz. odst. 9. tohoto čl. VI. Všeobecných podmínek.

12.    Voucher nelze směnit za hotovost. Voucher není možné kombinovat s jinými vouchery.

13.    Vzhledem ke skutečnosti, že Voucher se Váze k poskytování služeb, kupující přijetím těchto obchodních podmínek výslovně ve smyslu § 1823 občanského zákoníku souhlasí s jejich poskytnutím ze strany poskytovatele služeb i před uplynutím lhůty k odstoupení od kupní smlouvy.


VII.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.    Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí  příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)..

2.    Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Voucheru dle čl. VI. odst. 6. těchto obchodních podmínek je Voucher r í bez vad (právních a/nebo faktických), zejména pak, že Voucher:

i.    odpovídá ujednanému popisu předmětu plnění a jiným ujednaným vlastnostem,
ii.    je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k uplatnění Voucheru včetně uvedení poskytovatele služeb,  který plnění poskytuje a doby platnosti Voucheru,
iii.    je dodán v množství dle potvrzené objednávky.
Práva z vadného plnění je možné uplatnit také v případě, že předložený Voucher nebude poskytovatelem služeb přijat, aniž by existoval důvod pro odmítnutí Voucheru, resp. poskytnutí služby uvedené na Voucheru.


3.    V případě, že bude poukaz zaslaný prodávajícím bude mít vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle odst. 2. tohoto článku obchodních podmínek, může kupující  takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy poukaz reklamovat)  u prodávajícího zasláním e-mailu či dopisu na adresy uvedené níže v tomto odst. 3. tohoto článku VII.  obchodních podmínek, případně osobně na adrese: Letiště Praha a.s., Terminál 3, K letišti 1073/25, Praha 6 - Ruzyně, 16100, telefonicky na čísle +420 220 111 289 či elektronickou poštou na adrese [email protected] . Pro reklamaci může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jakým způsobem chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu následně není kupující oprávněn změnit bez souhlasu prodávajícího. Oprávněnou reklamaci prodávající vyřídí v souladu  s uplatněným právem kupujícího z vadného plnění. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

4.    Má-li poukaz vadu, má kupující právo:

i.    na odstranění vady dodáním nového Voucheru bez vady, nebo dodáním chybějících Voucherů; nebo dle volby kupujícího prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z ceny Voucheru.
Není-li možné vadu vydáním náhradního Voucheru řešit, prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z ceny Voucheru, nebo kupující bude mít možnost vybrat si jiný Voucher z nabídky prodávajícího v odpovídající hodnotě.
5.    Prodávající je oprávněn odmítnout odstranit vadu, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by poukaz měl bez vady.

6.    Kupující má dále právo na:
i.    přiměřenou slevu z cenu, nebo
ii.    odstoupení od kupní smlouvy,
Jestliže:
i.    prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji prodávající neodstraní v souladu s právními předpisy,
ii.    se vada projeví opakovaně,
iii.    je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
iv.    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.    Ustanovení odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající  kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost liší a kupující s tím před uzavřením kupní smlouvy výslovně souhlasil.

8.    Vytkl-li kupující vadu oprávněně, po dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující byl povinen po vyřízení reklamace poukazu převzít, neběží lhůta pro vytknutí vady. V případě vyřízení reklamace výměnou poukazu nebo dodání chybějících poukazů, neběží od dodání nového poukazu nebo dodáním chybějících poukazů součásti nová lhůta k uplatnění odpovědnosti za vady. Na Voucher se nevztahuje záruční doba, neboť se nejedná o spotřební zboží ve smyslu občanského zákoníku.

9.    Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na zaslaném poukazu, v době  6 měsíců ode dne doučení Voucheru kupujícímu. 

10.    Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží v případě, je-li vada na zaslaném poukazu bezvýznamná.

11.    V případě, že vadu na zaslaném poukazu způsobil kupující sám, práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží.

12.    Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
i.    Datum, kdy kupující právo/reklamaci uplatnil, 
ii.    co je obsahem reklamace,
iii.    jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (§ 19 odst. 1. Zákona o ochraně spotřebitele);
iv.    kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

13.     V případě, že kupující uplatnil reklamaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu bez zbytečného odkladu na elektronickou adresu kupujícího. 

14.    Nedohodne-li se prodávající s kupujícím – spotřebitelem na delší lhůtě, musí být reklamace vyřízena a kupující – spotřebitel být informován do 30 dnů od uplatnění reklamace.  O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího - spotřebitele  na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující - spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. 

15.    O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat  e-mailem a vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu - spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového poukazu, je povinností kupujícího  původní poukaz prodávajícímu zaslat zpět, náklady na toto vrácení však hradí prodávající.

16.    V případě kupujícího – podnikatele, je povinností kupujícího oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce po  po přechodu nebezpečí škody na poukazu zjistit, a to nejpozději do 7 dnů, jinak pozbývá právo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující – podnikatel je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zaslaný poukaz podle možnosti prohlédnout a zkontrolovat co nejdříve po jeho doručení a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 
17.    Kupující – podnikatel není oprávněn postoupit práva z odpovědnosti za vady třetí osobě.

18.    V případě, že jsou práva z vadného plnění uplatněna  kupujícím – podnikatelem, není prodávající povinen vyřídit reklamaci ve 30 dnech od uplatnění reklamace (lhůta 30 dní není závazná vůči kupujícímu-podnikateli).

19.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2., článku VIII. obchodních podmínek nemusí kupující zaslat Voucher prodávajícímu. Prodávající zneplatní Voucher, který po odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit.  Důsledkem odstoupení od kupní smlouvy je zneplatnění Voucheru, který po odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit.

20.    Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady u prodávajícího je kupující povinný: 

i.    předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že Voucher byl koupen v internetovém obchodě, a odevzdat reklamovaný Voucher prodávajícímu, pokud se kupující   a prodávající nedohodli jinak,
ii.    v případě uplatnění práva na výměnu Voucheru  odevzdat prodávajícímu Voucher včetně veškerého příslušenství, které bylo předmětem koupě; V případě odstoupení od smlouvy, je kupující povinen vrátit, vše co podle kupní smlouvy obdržel, tj. v případě, že byl se zakoupeným poukazem poskytnut prodávajícím dárek nebo jiné plnění za zvýhodněnou cenu, případně symbolickou cenu, a kupující odstoupil od kupní smlouvy, je kupující povinen  vrátit i  s poukazem  poskytnuté dárky, resp. plnění poskytnuté za zvýhodněnou nebo symbolickou cenu (§ 1727 občanského zákoníku).
iii.    poskytnout součinnost nutnou pro vyplnění reklamačního protokolu/potvrzení pověřeným pracovníkem prodávajícího.

21.    Prodávající neposkytuje kupujícímu  nad rámec zákonné odpovědnosti za vady žádnou záruku na jakost, neboť se nejedná o spotřební zboží ve smyslu občanského zákoníku.

VIII.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.    K odstoupení od kupní smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku obchodních podmínek, případně v dalších ustanoveních obchodních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2.    V případě, kupujícího - spotřebitele, tedy osoby kupující poukaz í mimo rámec své podnikatelské činnosti, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení poukazu kupujícímu. V případě, že prodávající a kupující -spotřebitel uzavřeli kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů poukazů, začíná tato lhůta běžet až dnem doručení í posledního kusu poukazu kupujícímu, a v případě, že prodávající a kupující - spotřebitel uzavřeli kupní smlouvu, na základě které  bude prodávající poukazy dodávat/zasílat kupujícímu – spotřebiteli pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem doručení prvního poukazu kupujícímu .

3.    Od kupní smlouvy je kupující oprávněn odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy prodávajícího  uvedené v úvodu těchto obchodních podmínek – kontaktní údaje. Pro odstoupení může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

4.    Kupující- spotřebitel  bere na vědomí, že předmětem kupní smlouvy je poukaz – Voucher, s ohledem na skutečnost, že obsah Voucheru nespočívá v trvalém nabytí vlastnického práva k Voucheru, ale v oprávnění Držitele Voucheru na plnění, tj. poskytnutí služby, která je na Voucheru uvedena, má samotný Voucher povahu služby. Z tohoto důvodu a v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemá kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že Voucher již byl v průběhu doby  pro odstoupení od kupní smlouvy využit. Současně kupující v případě určení konkrétního termínu pro poskytnutí služby uvedené na Voucheru nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy, a to v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku. 

5.    Lhůta k odstoupení dle odst. 2 tohoto čl. VIII. obchodních podmínek  se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel prodávajícímu v jejím průběhu odešle oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

6.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2. tohoto článku VIII. obchodních podmínek nemusí kupující zaslat Voucher prodávajícímu. Prodávající zneplatní Voucher, který po odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit.  Důsledkem odstoupení od kupní smlouvy je zneplatnění Voucheru, který po odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit..  

7.    V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu - spotřebiteli  cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet zvolený ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy.   Vzhledem ke skutečnosti, že  kupující uhradil objednávku prostřednictvím platební brány a došlo  k odstoupení od kupní smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo poukázat finanční prostředky kupujícímu stejným způsobem na stejné číslo účtu, ze kterého byla platba hrazena.

8.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby doručení poukazu kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.  V případě, že kupující nakupuje poukaz v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9.    Je-li společně s poukazem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že dárek nebude vrácen prodávajícímu zpět, bude tohoto chápáno jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

IX.
ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.    Vyřizování stížností kupujících - spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Prodávající, jakožto správce osobních údajů, se zavazuje postupovat při plnění svých povinností podle těchto Obchodních podmínek, při nichž zpracovává osobní údaje Kupujícího (dále jen „osobní údaje“), v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

2.    Prodávající provádí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění těchto obchodních podmínek.  

3.    Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním přístupem k osobním údajům. 

4.    Prodávající se zavazuje přijmout a soustavně dodržovat a kontrolovat opatření nezbytná pro zajištění ochrany osobních údajů, zejména proti neoprávněnému a nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.  

5.    Prodávající nesmí sdružovat osobní údaje zpracovávané na základě těchto Obchodních podmínek s jakýmikoli dalšími osobními údaji, získanými nebo zpracovávanými pro jiný účel. 
 
6.    Prodávající je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života Kupujícího a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Kupujícího. 

7.    Prodávající se zavazuje zajistit, aby zaměstnanci prodávajícího nebo jiné osoby, které osobní údaje kupujícího zpracovávají, zachovali o takových osobních údajích mlčenlivost, a to i po skončení jejich pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož základě osobní údaje zpracovávali. 

XI.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Prodávající informuje kupujícího, jakožto subjekt údajů v souladu s čl. 13 Nařízení o zpracování jeho osobních údajů: 

2.    Osobní údaje jsou získány přímo od kupujícího, a to v okamžiku objednání zboží. Prodávající se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem: 
i.    splnění smlouvy (kupní smlouva) [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR] a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Kupujícího z vadného plnění. Zpracovávat osobní údaje kupujícího je rovněž nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje. Prodávající má povinnost plnit zákonné povinnosti, které vyplývají z právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Důvodem poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů kupujícího může mít za následek neposkytnutí plnění či ukončení poskytování plnění ze strany Prodávajícího. 
 
ii.    zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) [v souladu s bodem 47 a bodem 70 a čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Prodávající má v daném případě zpracování osobních údajů oprávněný zájem na propagaci zboží a služeb, které poskytuje. Důvodem poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je zájem kupujícího o zasílání obchodních sdělení, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. 

3.    Prodávající se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný. 
 
4.    Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující: 
•    jméno a příjmení, 
•    adresa bydliště/doručování;
•    emailová adresa, 
•    PSČ, 
•    telefonní číslo.
 
5.    Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem splnění smlouvy po dobu 5 let ode dne získání osobních údajů od kupujícího. Prodávající má povinnost uchovávat dané osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů, konkrétně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z případné hodnoty. Po uplynutí této doby má Prodávající povinnost osobní údaje zlikvidovat. 

6.    Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) po dobu 3 let ode dne získání osobních údajů od Kupujícího. Po uplynutí této doby má Prodávající povinnost osobní údaje zlikvidovat. 
 
7.    Prodávající v souladu s bodem 70 a čl. 21 nařízení GDPR Kupujícího výslovně upozorňuje na skutečnost, že vůči osobním údajům, které jsou zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu), má kupující právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů (včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu), v rozsahu, v němž souvisí zpracování s daným přímým marketingem, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování. Pokud kupující vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu), prodávající se zavazuje, že osobní údaje nebudou již pro tyto účely zpracovávány. 
 
8.    Prodávající prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům Prodávajícího, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. 
 
9.    Prodávající prohlašuje, že osobní údaj – emailová adresa, bude pro účely zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) předán společnosti UAB „MailerLite“, se sídlem Paupio str. 46, Vilnius, Litva, číslo společnosti 302942057 (dále jen „zpracovatel“), neboť tato společnost zajišťuje pro prodávajícího rozesílání obchodních sdělení. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele. 
 
10.    Prodávající rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. 

11.    Při zpracování osobních údajů kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování dle čl. 22 nařízení GDPR. 
 
12.    Prodávající upozorňuje kupujícího na skutečnost, že bude docházet k profilování (forma automatizovaného zpracování osobních údajů kupujícího spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů vztahujících se ke kupujícímu, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů). Prodávající využívá profilování pouze za účelem personalizace nabídek služeb (cílená reklama). Vznese-li kupující námitku proti profilování, zavazuje se Prodávající profilování ve vztahu ke Kupujícímu ukončit. 
 
13.        Prodávající informuje kupujícího o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména: 
 
•    práva na přístup k osobním údajům (Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR); 
•    práva na opravu (Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR); 
•    práva na výmaz (Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Kupujícího týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR); 
•    práva na omezení zpracování (Kupující má právo na to, aby prodávající omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR); 
•    právo na přenositelnost údajů (Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Prodávající, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR); Kupující může uplatnit právo na přenositelnost údajů pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy dle čl. 20 nařízení GDPR. 
•    práva vznést námitku (Kupující má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR); Kupující může uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing), což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu dle čl. 21 nařízení GDPR (viz výše); 
•    práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (Kupující má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 
•    práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. 
 
14.    Prodávající v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) Nařízení poskytuje kupujícímu kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – emailová adresa: [email protected]

15.    Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající na následujících webových stránkách: https://www.prg.aero/informace-o-cookies.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupující vždy však tyto obchodní podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdrží e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke kupní smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Prodávající doporučuje vždy potvrzení objednávky a obchodní podmínky uložit.

4.    Veškerou písemnou korespondenci si prodávající a kupující budou  doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího  je uvedena v úvodu obchodních podmínek – kontaktní údaje v odst. 8. tohoto článku VIII. obchodních podmínek. Prodávající bude doručovat korespondenci na  e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou kupující kontaktoval prodávajícího.

5.    V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový Formulář pro  reklamaci a Poučení o odstoupení od kupní smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.    Kupující při potvrzení každé objednávky z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

8.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Letiště Praha a. s., Terminál 3, K letišti 1073/25, Praha 6 - Ruzyně, 16100, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 220 111 289.

XIV.
ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

1.    Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných podmínek, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění všeobecných podmínek na internetové adrese prodávajícího. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí zněním obchodních podmínek platným ke dni, kdy byla kupní smlouva uzavřená.

2.    Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 21. 3. 2024 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.

V Praze dne 21. 3. 2024