Všeobecné obchodní podmínky - Zboží

Všeobecné obchodní podmínky - Zboží
obchodní společnosti
Letiště Praha, a. s.
se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
IČO: 282 44 532, DIČ:   CZ699003361
společnost zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003

kontaktní údaje:
adresa pro doručování:     Letiště Praha a. s., Terminál 3, K letišti 1073/25, Praha 6 - Ruzyně, 16100,
adresa elektronické pošty:     [email protected]
telefon:             +420 220 111 289.

I.    
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.    Tyto všeobecné  obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Letiště Praha, a.s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 282 44 532, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen „prodávající“ nebo „Letiště Praha“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé při nákupu zboží od prodávajícího  prostřednictvím komunikace na dálku, tj. prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího  na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Letiště Praha. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.darkyzletiste.cz  (dále jen „webová stránka“ nebo „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní internetového obchodu“). 

2.    Kupující – spotřebitel. Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami  občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

3.     Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání v souladu s § 420 občanského zákoníku. Za kupujícího – podnikatele je pro účely kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek považován také každý kupující, který není v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku.


4.    Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli s výjimkou ustanovení § 2160 občanského zákoníku, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o Smlouvách uzavíraných distančním způsobem a o smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory, zejména ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 občanského zákoníku. Kupující – podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2934 občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem. Pro vztah mezi kupujícím – podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na základě těchto obchodních podmínek nevznikají kupujícímu – podnikateli žádná práva a prodávajícímu odpovídající povinnosti nad rámec ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, kupující – podnikatel zejména není oprávněn uplatňovat práva, která obecně závazné právní předpisy přiznávají specificky osobám v postavení spotřebitele, pokud v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě není výslovně ujednáno jinak. 

5.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze  v českém jazyce. 

7.    Znění obchodních podmínek je prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
NĚKTERÉ DEFINICE

1.    Cena je finanční částka, kterou kupující hradí za zboží;
2.    Cena za dopravu je finanční částka, kterou kupující bude hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
3.    Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
4.    DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
5.    Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
6.    Objednávka je závazný návrh  kupujícího na uzavření kupní  smlouvy o koupi zboží s prodávajícím;
7.    Uživatelský účet je účet zřízený na základě kupujícím sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených kupních smluv;
8.    Zboží je vše, co kupující může nakoupit v internetovém obchodě. 
9.    Zákon o ochraně spotřebitele  je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
III.
UŽIVATELSKÝ ÚČET
1.    Kupující si může na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce  registrovat uživatelský účet a na základě takovéto registrace může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží v internetovém obchodě (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje  může kupující objednávat zboží též bez registrace z webového rozhraní internetového obchodu.

2.    Při registraci uživatelského účtu  je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje o kupujícím a v případě změny je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, prodávající nenese za to žádnou odpovědnost.

4.    Uživatelský účet je osobní, kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.    Prodávající si vyhrazuje právo  zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


IV.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.    Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je pouze informativního charakteru, nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ohledně takového zboží a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se  tohoto zboží. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat a kupujícímu objednaného zboží dodat, a to zejména v případě vyprodání zásob zboží nabízené ze strany prodávajícího na webových stránkách, nebo v případě, že není dodavatel prodávajícího schopen zboží dodat v přiměřené lhůtě nebo lhůtě požadované kupujícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.    Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.    Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím internetového obchodu, přičemž náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.    K tomu, aby prodávající a kupující mohli uzavřít kupní smlouvu je pro objednání zboží nutné, aby kupující vyplnil  objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. V Objednávkovém formuláři musí být uvedeny zejména následující údaje:          
i.    informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu, tj. po stisknutí tlačítka „do košíku“ se objednávané zboží přidá do nákupního košíku, jehož obsah je kupujícímu kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.),
ii.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
iii.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží  
iv.    kupujícího identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, by prodávající mohl doručit zboží, zejména tedy jména, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen jako „objednávka“).

5.    Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a změnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Před stiskem tlačítka kupující musí potvrdit, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací tlačítko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6.    Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a/nebo byl prodávajícím seznámený s hlavními vlastnostmi zboží, jeho celkovou cenou a ostatními náklady, a to náklady na dodání, tj. dopravu, případně též vynášku a další služby (dále také jen jako  „doprovodné služby“), v případě, že nejsou tyto doprovodné služby zahrnuty v kupní ceně zboží), a stejně tak s tím, že tuto konkrétní cenu bude po akceptaci objednávky prodávajícím povinný prodávajícímu uhradit.

7.    Potvrzení o přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu , elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího (dále také jen „potvrzení objednávky“). Součástí potvrzení objednávky bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzení objednávky, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

8.    Mohou nastat i případy, kdy prodávající nebude moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy kupující objedná  větší počet kusů zboží, než kolik je ze strany prodávajícího umožněno. Informaci o maximálním počtu zboží prodávající  však vždy v rámci internetového obchodu  předem poskytne a neměla by být pro kupujícího tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který prodávající nemůže objednávku potvrdit, bude prodávající kupujícího kontaktovat a zašle kupujícímu nabídku na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující  nabídku prodávajícího potvrdí.


9.     V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny.

10.     V případě, že má kupující zřízen uživatelský účet, může provést objednávku jeho prostřednictvím. V takovém případě má kupující povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje kupujícího.

11.     V některých případech umožňuje prodávající na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je potřeba, aby kupující v rámci objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak kupující učiní, bude mu na zboží poskytnuta sleva.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

12.    Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky k těmto obchodním podmínkám, zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti informacím zveřejněným ve webovém rozhraní internetového obchodu, uvedené v objednávce odeslané kupujícím.


V.
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.    Cena je vždy uvedena v rámci internetového obchodu, v návrhu objednávky a v kupní smlouvě.  V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci internetového obchodu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná  s cenou v kupní smlouvě. V rámci návrhu objednávky je také uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

2.    Ceny uvedené v internetovém obchodě na webových stránkách internetového obchodu tj. www.darkyzletiste.cz jsou uváděny včetně DPH. 

3.    Pokud není  u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak, uvedené ceny však nezahrnují cenu za dopravu (nebo další doprovodné služby), které se liší v závislosti na způsobu dopravy zvolené kupujícím a které bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží.

4.    Cena za dopravu je uvedena na webových stránkách internetového obchodu. Cena za dopravu platí pouze pro dodání zboží v rámci území České republiky.

5.    Platbu celkové ceny prodávající požaduje po kupujícím po uzavření kupní smlouvy a před předáním zboží.  Celkovou cenu (tedy cenu zboží a cenu za dopravu) může kupující uhradit prodávajícímu výlučně platební kartou online prostřednictvím platební brány PayU, která se kupujícímu zobrazí ihned pro vyplnění objednávky na webových stránkách/ internetovém obchodě (dále jen „platební brána“).

6.    Faktura  bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a expedici zboží a bude kupujícímu zaslána na elektronickou adresu kupujícího.

7.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení odst. 5. tohoto čl. V. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit celkovou cenu (tj. cenu zboží a cenu za dopravu)  předem.

8.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až poté, co kupující zaplatí celkovou cenu zboží a zboží převezme. 

VI.
DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1.    Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu dle volby kupujícího, obvyklá dodací lhůta činí 2 - 14 dní, dle aktuální skladové zásoby zboží, přičemž kupující si může vybrat z následujících možností:
i.    Zásilkova Z-box
ii.    Zásilkovna – Výdejní místo.

2.    Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

3.    Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení. Předpokládaná doba doručení zboží bude kupujícímu sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená v těchto obchodních podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. 

4.    Po převzetí zboží od dopravce (Zásilkovny) je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci (Zásilkovně) a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, nemá kupujícího povinnost zboží od dopravce (Zásilkovny) převzít. 

5.    V případě, kdy kupující poruší povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. VI., odst. 4. těchto obchodních podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího kupujícímu zboží doručit. Zároveň to, že kupující zboží nepřevezme, není odstoupení od kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.  Prodávajícímu v takovém případě vzniká nárok na odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy, případně zboží uskladnit, za což prodávajícímu náleží úplata ve výši vynaložených nákladů na uskladnění. V případě, že se prodávající rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, je odstoupení účinné dnem jeho doručení kupujícímu. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně nárok na náhradu škody, pokud vznikla. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující zboží převezme. 

7.    V případě, že zboží nebylo v internetovém obchodě uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude prodávající kupujícího informovat v případě:


i.    Mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž prodávající vždy sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat;
ii.    Prodlení s dodání zboží od dodavatele prodávajícího, přičemž prodávající vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

VII.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.    Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí  příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

2.    Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží dle čl. VI. odst. 6. těchto obchodních podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

i.    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě  a jiným ujednaným vlastnostem,
ii.    je vhodná k účelu, pro kterou ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlas, a
iii.    je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
iv.    se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
v.    množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně živostnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
vi.    je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které kupující může rozumně očekávat, 
vii.    odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly kupujícímu poskytnuty před uzavřením kupní smlouvy, a 
i.    odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

3.    V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle odst. 2. tohoto článku obchodních podmínek, může kupující  takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat)  u prodávajícího zasláním e-mailu či dopisu na adresy uvedené níže v tomto odst. 3. tohoto článku VII.  obchodních podmínek, případně osobně na adrese: Letiště Praha a.s., Terminál 3, K letišti 1073/25, Praha 6 - Ruzyně, 16100, či elektronickou poštou na adrese [email protected] . Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Pro reklamaci může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jakým způsobem chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu následně není kupující oprávněn změnit bez souhlasu prodávajícího. Oprávněnou reklamaci prodávající vyřídí v souladu  s uplatněným právem kupujícího z vadného plnění.

4.    Má-li zboží vadu, má kupující právo:


i.    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo
ii.    na odstranění vady opravou zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
5.    Prodávající je oprávněn odmítnout odstranit vadu, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

6.    Kupující má dále právo na:
i.    přiměřenou slevu z cenu, nebo
ii.    odstoupení od kupní smlouvy,
Jestliže:
i.    prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji prodávající neodstraní v souladu s právními předpisy,
ii.    se vada projeví opakovaně,
iii.    je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
iv.    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.    Ustanovení odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající  kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost liší a kupující s tím před uzavřením kupní smlouvy výslovně souhlasil.

8.    Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.


9.    Vytkl-li kupující vadu oprávněně, po dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo záruky se až do doby, kdy kupující byl povinen po vyřízení reklamace zboží převzít, neběží lhůta pro vytknutí vady ani záruční doba, byla-li záruku poskytnuta (§1922 odst., 2, § 2165 odst. 4 občanského zákoníku). V případě vyřízení reklamace výměnou zboží nebo jeho součásti, neběží od dodání nového zboží nebo jeho součásti nová lhůta k uplatnění odpovědnosti za vady.

10.    Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle tohoto čl. VII., odst. 2 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
i.    po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
ii.    po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

11.    Ustanovení předchozího odst. 10., tohoto čl. VII. obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

12.    Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. VII., odst. 11. obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

13.    Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží a u použitého v době dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím (§2165 občanského zákoníku). Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. 


14.     Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující - spotřebitel vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující - spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

15.    Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží bezvýznamná.

16.    V případě, že vadu zboží způsobil kupující sám, práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží.

17.    Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

18.    Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
i.    Datum, kdy kupující právo/reklamaci uplatnil, 
ii.    co je obsahem reklamace,
iii.    jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (§ 19 odst. 1. Zákona o ochraně spotřebitele);
iv.    kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

19.     V případě, že kupující uplatnil reklamaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu bez zbytečného odkladu na elektronickou adresu kupujícího. 

20.    Nedohodne-li se prodávající s kupujícím – spotřebitelem na delší lhůtě, musí být reklamace vyřízena a kupující – spotřebitel být informován do 30 dnů od uplatnění reklamace.  O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího - spotřebitele  na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující - spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. 

21.    O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat  e-mailem a vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu - spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího  původní zboží prodávajícímu vrátit, náklady na toto vrácení však hradí prodávající.

22.    V případě kupujícího – podnikatele, je povinností kupujícího oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce  a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na zboží zjistit, a to nejpozději do 6 měsíců, jinak pozbývá právo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující – podnikatel je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

23.    Kupující – podnikatel není oprávněn postoupit práva z odpovědnosti za vady třetí osobě.

24.    V případě, že jsou práva z vadného plnění uplatněna  kupujícím – podnikatelem, není prodávající povinen vyřídit reklamaci ve 30 dnech od uplatnění reklamace (lhůta 30 dní není závazná vůči kupujícímu-podnikateli).

25.    Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal (§2171 odst. 4 občanského zákoníku).

26.    Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady u prodávajícího je kupující povinný: 

i.    předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží bylo koupené v internetovém obchodě, a odevzdat reklamované zboží prodávajícímu, pokud se kupující   a prodávající nedohodli jinak,
ii.    v případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy odevzdat prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství, které bylo předmětem koupě; V případě odstoupení od smlouvy, je kupující povinen vrátit, vše co podle kupní smlouvy obdržel, tj. v případě, že byl se zakoupeným zbožím poskytnut prodávajícím dárek nebo jiné plnění za zvýhodněnou cenu, případně symbolickou cenu, a kupující odstoupil od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky, resp. plnění poskytnuté za zvýhodněnou nebo symbolickou cenu (§ 1727 občanského zákoníku).
iii.    poskytnout součinnost nutnou pro vyplnění reklamačního protokolu/potvrzení pověřeným pracovníkem prodávajícího.

27.    Prodávající neposkytuje kupujícímu  nad rámec zákonné odpovědnosti za vady žádnou záruku na jakost a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní.

VIII.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.    K odstoupení od kupní smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku obchodních podmínek, případně v dalších ustanoveních obchodních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2.    V případě, kupujícího - spotřebitele, tedy osoby kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že prodávající a kupující -spotřebitel uzavřeli kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem převzetí posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že prodávající a kupující - spotřebitel uzavřeli kupní smlouvu, na základě které  bude prodávající zboží dodávat kupujícímu – spotřebiteli pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem převzetí první dodávky zboží.

3.    Od kupní smlouvy je kupující oprávněn odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy prodávajícího  uvedené v úvodu těchto obchodních podmínek – kontaktní údaje. Pro odstoupení může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

4.    Kupující- spotřebitel  bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy je předmětem kupní smlouvy plnění uvedené v § 1837 občanského zákoníku, mimo jiné:

i.    zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
ii.    zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
iii.    zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a 
iv.    zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.    Lhůta k odstoupení dle odst. 2 tohoto čl. VIII. obchodních podmínek  se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel prodávajícímu v jejím průběhu odešle oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

6.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku VIII. obchodních podmínek je kupující – spotřebitel povinen zboží zaslat prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.  Kupující  spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající upozorňuje kupujícího – spotřebitele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese kupující – spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. Kupující – spotřebitel má nárok na to, aby prodávající vrátil kupujícímu – spotřebiteli cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který prodávající  pro dodání zboží nabízel. V případě odstoupení od kupní smlouvy z důvodu, že prodávající porušil  uzavřenou kupní smlouvu, hradí v takovém případě prodávající  i náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který prodávající při dodání zboží nabízel.

7.    V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu - spotřebiteli  cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet zvolený ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy.  Částka však nebude kupujícímu – spotřebiteli  vrácena dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo kupující - spotřebitel prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět prodávajícímu. případě, že kupující uhradil objednávku prostřednictvím platební brány a dojde k odstoupení od kupní smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo poukázat finanční prostředky kupujícímu stejným způsobem na stejné číslo účtu, ze kterého byla platba hrazena.

8.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2. tohoto článku VIII. obchodních podmínek kupující – spotřebitel však odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující – spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se kupující se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.  V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

10.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že dárek nebude vrácen prodávajícímu zpět, bude tohoto chápáno jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

IX.
ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.    Vyřizování stížností kupujících - spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Prodávající, jakožto správce osobních údajů, se zavazuje postupovat při plnění svých povinností podle těchto Obchodních podmínek, při nichž zpracovává osobní údaje Kupujícího (dále jen „osobní údaje“), v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

2.    Prodávající provádí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění těchto obchodních podmínek.  

3.    Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním přístupem k osobním údajům. 

4.    Prodávající se zavazuje přijmout a soustavně dodržovat a kontrolovat opatření nezbytná pro zajištění ochrany osobních údajů, zejména proti neoprávněnému a nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.  

5.    Prodávající nesmí sdružovat osobní údaje zpracovávané na základě těchto Obchodních podmínek s jakýmikoli dalšími osobními údaji, získanými nebo zpracovávanými pro jiný účel. 
 
6.    Prodávající je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života Kupujícího a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Kupujícího. 

7.    Prodávající se zavazuje zajistit, aby zaměstnanci prodávajícího nebo jiné osoby, které osobní údaje kupujícího zpracovávají, zachovali o takových osobních údajích mlčenlivost, a to i po skončení jejich pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož základě osobní údaje zpracovávali. 

XI.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Prodávající informuje kupujícího, jakožto subjekt údajů v souladu s čl. 13 Nařízení o zpracování jeho osobních údajů: 

2.    Osobní údaje jsou získány přímo od kupujícího, a to v okamžiku objednání zboží. Prodávající se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem: 
i.    splnění smlouvy (kupní smlouva) [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR] a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Kupujícího z vadného plnění. Zpracovávat osobní údaje kupujícího je rovněž nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje. Prodávající má povinnost plnit zákonné povinnosti, které vyplývají z právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Důvodem poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů kupujícího může mít za následek neposkytnutí plnění či ukončení poskytování plnění ze strany Prodávajícího. 
 
ii.    zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) [v souladu s bodem 47 a bodem 70 a čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Prodávající má v daném případě zpracování osobních údajů oprávněný zájem na propagaci zboží a služeb, které poskytuje. Důvodem poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je zájem kupujícího o zasílání obchodních sdělení, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. 

3.    Prodávající se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný. 
 
4.    Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující: 
•    jméno a příjmení, 
•    adresa bydliště/doručování;
•    emailová adresa, 
•    PSČ, 
•    telefonní číslo.
 
5.    Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem splnění smlouvy po dobu 5 let ode dne získání osobních údajů od kupujícího. Prodávající má povinnost uchovávat dané osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů, konkrétně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z případné hodnoty. Po uplynutí této doby má Prodávající povinnost osobní údaje zlikvidovat. 

6.    Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) po dobu 3 let ode dne získání osobních údajů od Kupujícího. Po uplynutí této doby má Prodávající povinnost osobní údaje zlikvidovat. 
 
7.    Prodávající v souladu s bodem 70 a čl. 21 nařízení GDPR Kupujícího výslovně upozorňuje na skutečnost, že vůči osobním údajům, které jsou zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu), má kupující právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů (včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu), v rozsahu, v němž souvisí zpracování s daným přímým marketingem, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování. Pokud kupující vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu), prodávající se zavazuje, že osobní údaje nebudou již pro tyto účely zpracovávány. 
 
8.    Prodávající prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům Prodávajícího, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. 
 
9.    Prodávající prohlašuje, že osobní údaj – emailová adresa, bude pro účely zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) předán společnosti UAB „MailerLite“, se sídlem Paupio str. 46, Vilnius, Litva, číslo společnosti 302942057 (dále jen „zpracovatel“), neboť tato společnost zajišťuje pro prodávajícího rozesílání obchodních sdělení. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele. 
 
10.    Prodávající rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. 

11.    Při zpracování osobních údajů kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování dle čl. 22 nařízení GDPR. 
 
12.    Prodávající upozorňuje kupujícího na skutečnost, že bude docházet k profilování (forma automatizovaného zpracování osobních údajů kupujícího spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů vztahujících se ke kupujícímu, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů). Prodávající využívá profilování pouze za účelem personalizace nabídek služeb (cílená reklama). Vznese-li kupující námitku proti profilování, zavazuje se Prodávající profilování ve vztahu ke Kupujícímu ukončit. 
 
13.        Prodávající informuje kupujícího o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména: 
 
•    práva na přístup k osobním údajům (Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR); 
•    práva na opravu (Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR); 
•    práva na výmaz (Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Kupujícího týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR); 
•    práva na omezení zpracování (Kupující má právo na to, aby prodávající omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR); 
•    právo na přenositelnost údajů (Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Prodávající, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR); Kupující může uplatnit právo na přenositelnost údajů pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy dle čl. 20 nařízení GDPR. 
•    práva vznést námitku (Kupující má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR); Kupující může uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing), což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu dle čl. 21 nařízení GDPR (viz výše); 
•    práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (Kupující má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 
•    práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. 
 
14.    Prodávající v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) Nařízení poskytuje kupujícímu kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – emailová adresa: [email protected]

15.    Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající na následujících webových stránkách: https://www.prg.aero/informace-o-cookies.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupující vždy však tyto obchodní podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdrží e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke kupní smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Prodávající doporučuje vždy potvrzení objednávky a obchodní podmínky uložit.

4.    Veškerou písemnou korespondenci si prodávající a kupující budou  doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího  je uvedena v úvodu obchodních podmínek – kontaktní údaje v odst. 8. tohoto článku VIII. obchodních podmínek. Prodávající bude doručovat korespondenci na  e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou kupující kontaktoval prodávajícího.

5.    V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový Formulář pro  reklamaci a Poučení o odstoupení od kupní smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

7.    Kupující při potvrzení každé objednávky z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

8.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Letiště Praha a. s., Terminál 3, K letišti 1073/25, Praha 6 - Ruzyně, 16100, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 220 111 290. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

XIV.
ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

1.    Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných podmínek, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění všeobecných podmínek na internetové adrese prodávajícího. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí zněním obchodních podmínek platným ke dni, kdy byla kupní smlouva uzavřená.

2.    Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 29. 11. 2023 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.

V Praze dne 29. 11. 2023